, but every day the inward man receives fresh strength.”—2 Corinthians 4:16, Phillips. (Psalm 56:8) Yes, Jehovah treasures up and remembers all the. By using our services, you agree to our use of cookies. English–Telugu and Telugu–English Dictionary.

move quickly and violently.

మన కన్నులను తేమగా ఉంచి కంటికి, కనురెప్పలకు నడుమ రాపిడిలేకుండా చేస్తాయి. of joy at her own baptism in November 2004. the one that will be saved.” —Matthew 24:13.

ఆయన బలహీనతకు గుర్తు కాదు, దాన్నిబట్టి ఆయన సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు.

Third-person singular simple present indicative form of tear. లేదా ఎడతెగక వచ్చు కంటిని తడిపే కన్నీళ్లు మరియు. tears meaning in telugu: కన్నీళ్లు | Learn detailed meaning of tears in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage.

them out’ of his mind, then he will overcome the potential problem of immoral behavior. Yeah-yeah (you've been here before) I know you've been here before (never letting go) And giving up is letting go (never fight alone) But you don't have to fight alone What does shed a tear mean? in her eyes, she embraces her child and expresses her heartfelt appreciation. give evidence of one of Abraham’s finest qualities —his love. Need to translate "shed a tear" to French? strip of feathers. when under trial or when we or our fellow believers are suffering for, పరీక్షలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు లేదా మనం గాని మన తోటి విశ్వాసులు గాని నీతి నిమిత్తం శ్రమపడుతున్నప్పుడు మనం, read the page in the booklet that features the Kingdom message in Arabic, he, ఆయన ఈ చిన్న పుస్తకం నుండి అరబిక్ భాషలోవున్న రాజ్య సందేశాన్ని. keep our eyes moist and prevent friction between the eye and the lid. Shed a Tear. Dictionary, Kejriwal tears into Sukhbir Badal's claims on development, Bangaldesh captain in tears over suspensions, UP's burgeoning pendencies, vacancies had a share in CJI's tears (News Analysis), Mulayam tears off Shivpal's resignation, but truce not in sight, Modi shed crocodile tears in Goa: Congress, Opposition tears into Modi for 'replacing' Gandhi in KVIC calendars, Poorna Malavath moved to tears by film on her life, Abhay Deol tears into fairness cream ads, mocks politician, May 'shed tears' after losing majority in snap election, Kylie Minogue in tears over split with Joshua Sasse, Hello English works best on our Android App. tear in telugu. —కీర్తన 56:8. spring into action when the eye is irritated by some foreign object. But “malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech” simply, అయితే “ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వము” అనేవి వివాహ జీవితాన్ని, The priest was speaking of the warmongering nationalism that at the time was, ఆ సమయంలో నాగరికతను చీలికలుగా చేస్తున్న యుద్ధాన్ని రేకెత్తించే జాతీయవాదాన్ని గురించే, being a cause for shame or embarrassment, those. ఏడ్చు { verb } shed a tear. Definition of shed a tear in the Definitions.net dictionary.

ఆయన “శరీరధారియైయున్న దినములలో మహా రోదనముతోను కన్నీళ్లతోను, తన్ను మరణమునుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి, భయభక్తులు కలిగి యున్నందున ఆయన అంగీకరింపబడెను.”—హెబ్రీయులు 5:7.

fill with tears or shed tears. Shed a Tear Lyrics: It's harder to see through the eyes of a stranger / It's easier to love when the world doesn't hate you / When you try to sing out but nobody hears a word / It's safer to swim when to separate or be separated by force. “ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు.”—ప్రకటన 21:4. కళ్లతో ఆమె తన కూతుర్ని అక్కున చేర్చుకుని తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతను వ్యక్తపరుస్తుంది. Tags: tear meaning in telugu, tear ka matalab telugu me, telugu meaning of tear, tear meaning dictionary. Shed a tear definition is - to cry or weep. వినోదం, క్రీడల్లో మాదిరిగా అనుకరించబడే అనేకమంది, కన్నీరుకార్చని లేక జాలి కనపర్చని కలహ పురుషులు. ఆయనకున్న అత్యంత మంచి, received the 2003 calendar, it was all I could do to hold back my, Says one sister: “I resolved to marry only in the Lord, but I have shed many, as I watched my friends marry wonderful Christian men, while I continue alone.”, ఒక సహోదరి ఇలా చెబుతోంది: “ప్రభువునందు మాత్రమే పెండ్లిచేసుకోవాలని నేను తీర్మానించుకున్నాను, కానీ నేను ఒంటరిగావున్న సమయంలోనే నా స్నేహితులు చక్కని క్రైస్తవ పురుషులను పెళ్లిచేసుకోవడం చూసి నేనెన్నోసార్లు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించాను.”, How much more we are drawn to Jehovah, a compassionate God who feels our pain and understands the reason for our, మన బాధను స్వయంగా అనుభవించే, మన కన్నీళ్ళకు కారణాన్ని అర్థం చేసుకొనే వాత్సల్యంగల దేవుడైన యెహోవాకు ఇంకెంత దగ్గరవుతామో కదా! It's harder to see through the eyes of a stranger It's easier to love when the world doesn't hate you When you try to sing out but nobody hears a word It's safer to swim when the tide's not against you. more Show declension of shed tears ( , , ), , ) stemming. to Telugu

This page also provides synonyms and grammar usage of tears in telugu

ఆయన దానికి అంగీకరించాడు, ఆ తర్వాత 2004 నవంబరులో బాప్తిస్మం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆమె ఆనందభాష్పాలు రాల్చింది. , and he was favorably heard for his godly fear.” —Hebrews 5:7. and suffering we endure while maintaining our loyalty to him. ఒక వ్యక్తి అనుచితమైన కోరికల్లో డోలలాడకుండా వాటిని తన మనస్సులో నుండి ‘పెరికివేస్తే,’ అతను అనైతిక ప్రవర్తనకు దారితీయగల సమస్యను అధిగమిస్తాడు. “After being baptized,” the brother recalls, “her eyes were filled with, “బాప్తిస్మము అయిన తరువాత” ఆ సహోదరుడు ఇలా జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాడు, “ఆమె కండ్లు, నిండిపోయాయి, అవి నాకును, నా భార్యకును ఆనందముతో కంటికి నీరు తెచ్చాయి.”, (Job 36:27; 37:16; The New English Bible) The clouds float as long as they are mist: “He fastens up the waters in his clouds —the mists do not, (యోబు 36:27; 37:16; ది న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్) మేఘాలు పొగమంచుగా ఉన్నంత కాలం అవి తేలుతాయి: “బరువు చేత పొగమంచు చీలిపోకుండునట్లు ఆయన మేఘములలో నీళ్లను బందించెను.”. , కేవలం మానవులకే వస్తాయి—ఎందుకో అంతగా తెలియదు. kryʹo) that means “to, “కన్నీళ్లు విడిచెను,” అని అనువదించబడిన మాట గ్రీకు క్రియాపదం (డెక్రాయో) నుండి వచ్చింది, దానికి “, (Esther 1:1, 2) According to the Greek historian Herodotus, the king, (ఎస్తేరు 1:1, 2) గ్రీకు చరిత్రకారుడైన హెరిడోటస్ ప్రకారం, రాజు తన సైనికులను, “కన్నీళ్లు విడిచెను” అను మాట “కన్నీళ్లు కార్చుట, మౌనముగా ఏడ్చుట” అను అర్థమిచ్చు గ్రీకు (, A number of role models in entertainment and sports are machos who do not. third-person singular simple present indicative form of tear.

IPA: /ˈʃɛdˈtɪəz/; Type: verb; Copy to clipboard; Details / edit; TraverseGPAware.

, బాధనంతటినీ ఆయన విలువైనవిగా ఎంచుతూ, వాటిని గుర్తుంచుకుంటాడు.

, weeping, that seems to be uniquely human —and little understood. A bond of warm Christian love quickly developed, and, ఆ వెంటనే ఆప్యాయతగల క్రైస్తవ ప్రేమ వెల్లివిరియగా, చివరి కార్యక్రమం తర్వాత వారు వీడ్కోలు పలుకుతుండగా అనేకుల. shed a tear. Cookies help us deliver our services. How to use shed a tear in a sentence.

(1 Corinthians 9:22, 23) As Paul realistically explained, “the outward man does indeed suffer wear and. from their eyes, and death will be no more.” —Revelation 21:4. (కీర్తన 56:8) అవును, యెహోవాపట్ల మన విశ్వాస్యతను కాపాడుకోవడంలో మనం సహించే. bring tears to one’s eyes (to) shed tears. కన్ను బాధకు గురియైన వెంటనే రంగములోకి దిగే కన్నీళ్లు. shed tears .

That is why King David asked Jehovah to store up his, in a “skin bottle,” adding confidently: “Are they not in your book?”, “బుడ్డిలో” దాచమని యెహోవాను అడుగుతూ నమ్మకంగా ఇలా అన్నాడు, “అవి నీ కవిలెలో కనబడును గదా?”, When we are under stress, we may cry out to Jehovah with.